وی ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۶ آبان با همراهی جمعی از فرزندان شاهد در مزار شهدا حضور یافت و با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرد تا تمام توان خود را برای تحول شهرداری، توسعه رشت، مقابله با فساد و همچنین خدمت صادقانه به مردم رشت به کار بندد.

در سوابق عبدالهی مدیرعاملی سازمان زیباسازی شهرداری رشت، مدیریت شهرداری منطقه ۵، عضویت در دوره پنجم شورای شهر و دو دوره عضویت در هیئت رئیسه این شورا و همچنین ریاست شورای استان به چشم می خورد. او فرزند سردار شهید عبدالهی و در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی است.