00010 copy

تاثیر دارچین برای کنترل سطح قند خون

دارچـین بـا نـام علمـی Cinnamomum zeylanicum یکی از گیاهانی است که به نظر مـی رسـد دارای اثرات کاهنده گلوکز خون باشد در مطالعه ای نشان داده شده است که دارچین در موش ها توانسته باعث کاهش سطح چربی هـا و گلوکز خون شود.

به گزارش نبض خبر به نقل از بهداشت نیوز، دارچین مدت هاست که در آسـیا و اروپـا در طـب گیـاهی کاربرد دارد. اثرات شبه انسولینی این گیـاه در تعـدادی مطالعـه نشان داده شده است که می تواند باعث کـاهش سـطح گلـوکز خون گردد.
در مطالعه ای دیگر، مـشخص شـد کـه مـصرف دارچین با دوز بالا (6 گرم روزانه) اثرات مثبتی بر کاهش سـطح گلوکز خون و چربی های خون دارد.
با توجه به وجود ابهامات مختلف در مطالعات انجام شده پژوهشکده گیاهان دارویی اقدام به طراحی مطالعه ای جدید با مشخصات ذیل نمود:
کارآزمایی بالینی دوسو کور روی 61 نفر بیمار دیابتی نـوع دوم دارای سـطح گلـوکز ناشـتای 140 تـا 250 میلیگرم بر دسی لیتر و تحت درمان با رژیم غذایی و یا داروهای خوراکی پایین آورنده گلوکز خون انجام شد.
برای بیماران، کپسول هـای 500 میلیگرمی شامل دارچین و یا پلاسبو هر 12 ساعت 2 عدد تجویز شد.
بعد از 8 هفتـه متغیرهـای از قبیـل هموگلـوبین گلیکوزیلـه (HbA1c ، (گلوکز خون ناشتا، کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهنده آنست که میانگین سطح گلوکز خون ناشتا در گروه دارچین در شروع مطالعه برابـر 54 ± 186 و در گروه دارونما برابر 49 ± 183 بود کـه بعـد از دو مـاه درمـان در گـروه دارچـین برابـر 54 ± 175 و در گروه دارونما به 69 ± 158  تغییر یافت.
آنالیز آماری نشان داد که این تغیـرات در سـطح گلـوکز خون ناشتا در گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی دار نیست. بعلاوه تغییرات در سـطح چربی ها نیز در گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی دار نبود. بنابراین دارچین با دوز 2 گرم در روز تاثیر معنی داری بر پارامتر های مورد بررسی نداشت.
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
  • اخبار مرتبط
  • تبادل نظر