امام صادق (ع) :
۞ از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد ۞
Tuesday, 30 November , 2021
امروز : سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ - 25 ربيع ثاني 1443
شناسه خبر : 36377
  پرینتخانه » اخبار, اخبار گیلان, سلامت, واکسیناسیون رشت

شهرستان رشت (چهار شنبه ۱۴۰۰/۹/۳)

ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم ۱ سینوفارم ۲ آسترا زنکا ۱ آسترازنکا ۲ پاستوکووک برکت ۱ برکت ۲ اسپایکوژن دز سوم برای افراد بالای ۶۰ سال شبانه روزی سالن الغدیر(جنب صدا و سیما) دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد شبانه روزی شهدای پارس خزر دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد […]

ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم ۱ سینوفارم ۲ آسترا زنکا ۱ آسترازنکا ۲ پاستوکووک برکت ۱ برکت ۲ اسپایکوژن دز سوم برای افراد بالای ۶۰ سال
شبانه روزی سالن الغدیر(جنب صدا و سیما) دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
شبانه روزی شهدای پارس خزر دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
مسجد بزرگ مهدیه دارد دارد دارد دارد دارد
مسجد النصر دیانتی
پایگاه المهدی کیژده
خمسه بازار مسجد پیر ملا
مسجد صاحب الزمان فخب
گلسار فرهنگیان شهدای کربلای ۵
سرخبنده شهید روزبهان
مسجد الغدیر حمیدیان
مسجد ولی امر دباغیان
امام هادی مسکن مهر
تالار پاسار گاد پیر بازار
مسجد صاحب الزمان پیر بازار
مرکز جامع سلامت ۱ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۲ پایگاه صفاری  پایگاه سردار جنگل تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
پایگاه روستایی سیاه اسطلخ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۵ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۷ دارد  دارد  دارد 
مرکز جامع سلامت ۸ پایگاه مفتح و استقامت تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۹  تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۱۰ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۱۱ پایگاه باقر آباد تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت پیله داربن تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت منگوده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت کماکل تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت فخب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت۱۰ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۱۳ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
پایگاه بهداشتی قدس تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت بیجار بنه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت پاچه کنار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت پیر کلا چای تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت کیژده تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت لچه گوراب تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
پایگاه شهری نخود چر تزریق می شود   تزریق می شود دارد 
خانه بهداشت بیجار کنار دارد دارد دارد
خانه بهداشت پاچه کنار دارد دارد دارد
خانه بهداشت پیر کلا چای دارد دارد دارد
خانه بهداشت کیژده دارد دارد دارد
خانه بهداشت پس ویشه دارد دارد دارد
خانه بهداشت پسیخان دارد دارد دارد
خانه بهداشت دافسار دارد دارد دارد
خانه بهداشت آتشگاه  تزریق می شود تزریق می شود   دارد
خانه بهداشت خشت مسجد  تزریق می شود  تزریق می شود دارد 
خانه بهداشت کسار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
مرکز جامع سلامت ۱۵و پایگاه شالکوه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت اشکیک تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت بالا کویخ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت دو آب مردخ تزریق می شود  تزریق می شود   دارد
خانه بهداشت شکار اسطلخ تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
خانه بهداشت گرفم تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
خانه بهداشت تله گاه بالا تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
خانه بهداشت مصر دشت تزریق می شود  تزریق می شود  دارد 
مسجد جامع خمام تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت  برمچه تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت  تازه آباد خواچکین تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت خواچکین تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت دهنه  سر شیجان  تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت راسته کنار تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت شیجان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت میان محله شیجان تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت سر خشکی دارد دارد دارد 
خانه بهداشت فتاتو دارد دارد دارد 
خانه بهداشت مرز دشت دارد دارد  دارد
خانه بهداشت چاپار خانه دارد دارد دارد 
خانه بهداشت گورابجیر صحرا دارد دارد دارد 
مسجد سید الشهدا
خانه بهداشت چاپار خانه
خانه بهداشت تیسیه
خانه بهداشت سر خشکی
خانه بهداشت مرز دشت
خانه بهداشت فتاتو
خانه بهداشت گورابجیر صحرا
مرکز خشکبیجار ۱ تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
خانه بهداشت جور کویه 
خانه بهداشت  نوشر دارد دارد   دارد
خانه بهداشت فرشم دارد دارد   دارد
خانه بهداشت مریدان دارد دارد   دارد
خانه بهداشت جیر سر ویشکا دارد دارد   دارد
خانه بهداشت بالا محله ویشکا دارد دارد   دارد
خانه بهداشت آلمان
خانه بهداشت تمل
خانه بهداشت سیا اسطلخ بالا
خانه بهداشت سیا اسطلخ پایین
پایگاه سلامت لشت نشاء۱ دارد دارد دارد دارد دارد
خانه بهداشت جیلدان دارد دارد    دارد دارد 
خانه بهداشت چپک ناظمی دارد دارد   دارد
خانه بهداشت فخر آباد دارد دارد  دارد   دارد  دارد
 خانه بهداشت جیرهنده
خانه بهداشت زهنده
خانه بهداشت تازه آباد دارد دارد
تالار فرنا دارد دارد دارد دارد دارد
خانه بهداشت لیچاه دارد دارد دارد دارد دارد
مرکز کوچصفهان ۱ دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت جور بیجار کل   دارد    دارد 
خانه بهداشت حشکوا  دارد دارد    دارد 
خانه بهداشت دشتان   دارد    دارد 
خانه بهداشت سده دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کتیک لاهیجان   دارد    دارد 
خانه بهداشت گرباسده   دارد    دارد 
خانه بهداشت کدو سرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کنار سر بزرگ دارد  دارد    دارد 
خنه بهداشت گیلوا   دارد    
خانه بهداشت هندوانه پردسر دارد دارد   دارد
مرکز کوچصفهان ۲ دارد دارد   دارد
خانه بهداشت ایمن آباد دارد دارد   دارد
خانه بهداشت بلسبنه دارد دارد   دارد
خانه بهداشت خشت مسجد دارد دارد   دارد
خانه بهداشت علی نویده دارد دارد   دارد
خانه بهداشت لاله دشت دارد  دارد     
خانه بهداشت ویشکاننک بالا دارد دارد   دارد
خانه بهداشت رشت آباد دارد دارد دارد  دارد دارد
خانه بهداشت فشتم سفلی دارد دارد   دارد
خانه بهداشت چلک دارد دارد   دارد 
خانه بهداشت فشتم علیا دارد دارد   دارد
خانه بهداشت لولمان دارد دارد  دارد دارد دارد
سالن انقلاب دارد دارد   دارد 
پایگاه سلامت سنگر ۱   دارد   دارد دارد
خانه بهداشت بنکده   دارد   دارد
خانه بهداشت  کنسستان   دارد   دارد
خانه بهداشت کیاسر
خانه بهداشت گیلا وندان دارد دارد   دارد
مرکز سنگر ۲ دارد دارد   دارد دارد
خانه بهداشت گراکه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد 
خانه بهداشت چپر پرد پایین دارد دارد   دارد
خانه بهداشت چپر پرد زمان دارد دارد   دارد
خانه بهداشت حاجی بکنده دارد  دارد     دارد
خانه بهداشت جیر کویه دارد دارد   دارد
خانه بهداشت شهرستان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت طالش محله دارد دارد   دارد
خانه بهداشت زیبا کنار  دارد دارد   دارد دارد
خانه بهداشت زیبا کنار دارد دارد دارد
خانه بهداشت چونچنان دارد دارد   دارد
خانه بهداشت خشک اسطلخ دارد دارد   دارد
خانه بهداشت نوده دارد دارد   دارد
خانه بهداشت طالش محله
خانه بهداشت بیجار پس دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت دلچه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت قلعه سرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت گیل پرد سر دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت اسلام آباد دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بازارچه شهرستان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت پیش کنار دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت دره پشت دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت دهبنه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت شهرستان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت قاضیان پایین دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بالا گفشه دارد   دارد   دارد 
خانه بهداشت شیر ایه دارد دارد   دارد
خانه بهداشت شیخان کفشه دارد دارد
خانه بهداشت  بو زایه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت آج بو زایه دارد دارد    
خانه بهداشت جعفر آباد دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت برکاده پایین دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت شکار سرا دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت فشکچه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت مژده دارد  دارد    دارد 
مسجد آقا سید حسن دارسازی دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت دارسازی دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت پلکوه دارد  دارد     دارد 
خانه بهداشت پیشه ور دارد   دارد   دارد 
خانه بهداشت گورابسر دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت ملاسرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت میشامندان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت ویشکا سوفه دارد  دارد    دارد 
مرکز طارمسر دارد  دارد    دارد 
مرکز چوکام دارد دارد    
مرکز بهداشت چوکام دارد  دارد 
خانه بهداشت بلسکله دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت بیجرود کل دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت جیر سر باقر خاله دارد  دارد   دارد دارد دارد 
خانه بهداشت جیر سر چوکام دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت فر شکی دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کته سر دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت دافچاه دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کلا چاه ۱ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت کلا چاه ۲ دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
اتوبوس سیار شهر داری دارد   دارد دارد  دارد دارد 
اتوبوس سیار دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
مرکز سنگر ۲ دارد  دارد    دارد
خانه بهداشت شیخ علی بست
خانه بهداشت نصرالله آباد
خانه بهداشت طالم سه شنبه بالا
خانه بهداشت طالم سه شنبه پایین  دارد  دارد   دارد 
خانه بهداشت عکا شا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت احمد سرا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت سکا چاا دارد  دارد    دارد دارد 
خانه بهداشت سروان بالا محله دارد  دارد    دار 
خانه بهداشت سراوان میان محله دارد  دارد     دارد
خانه بهداشت قاضیان بالا دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت اسکولک دارد  دارد   دارد دارد دارد 
خانه بهداشت امام زاده هاشم دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت دیزکوه دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت گلسرک دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت موشنگا دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت آقا سید شریف دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت سقالکسار دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت گالش محله دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت سیاه گلوبندان دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت صیقلان ورزل دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت فلکده دارد  دارد      دارد 
خانه بهداشت لاکان ۱ دارد  دارد  دارد  دارد دارد دارد دارد 
خانه بهداشت لاکان ۲ دارد  دارد  دارد  دارد دارد دارد دارد 
خانه بهداشت تخسم دارد  دارد   دارد دارد دارد 
خانه بهداشت سلکی سر دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت کشل ورزل دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت گوراب ورزل دارد دارد دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت پیر بازار دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت پیر ده دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت طش دارد  دارد    دارد 
خانه بهداشت کفته رود دارد  دارد  دارد  دارد دارد 
خانه بهداشت گراکه دارد  دارد   دارد دارد دارد دارد دارد 
خانه بهداشت مبارک آباد دارد  دارد   دارد دارد دارد
|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای شهرستان رشت (چهار شنبه ۱۴۰۰/۹/۳) بسته هستند

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد